CB1
Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.

CB2
Que o estudantado saiba aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.

CB3
Que o estudantado sexa capaz de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.

CB4
Que o estudantado saiba comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.

CB5
Que o estudantado posúa as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.

CG1
Coñecer e comprender o campo de estudo da actividade física, saúde e deporte, adquirindo un suficiente de habilidades e métodos de investigación na devandita área.

CG2
Ser capaza de idear, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso de investigación con rigor académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CG3
Ser capaz de desenvolver unha investigación orixinal no ámbito de estudo da actividade física, a saúde e o deporte, cunha claridade suficiente para ser susceptible de publicación a nivel nacional e internacional.

CG4
Analizar de forma crítica, avaliar e sintetizar ideas novas e complexas no ámbito de estudo da actividade física, saúde e deporte.

CE1
Ser capaz de diferenciar e seleccionar os paradigmas, marco epistemológico e metodoloxía científica de referencia no deseño dos estudos no ámbito da actividade física, saúde e deporte.

CE2
Desenvolvemento da capacidade de pensamento científico á hora de abordar a investigación no ámbito da actividade física, saúde e deporte.

CE3
Ser capaz de analizar e comprender as diversas teorías e estado da cuestión no ámbito da actividade física, saúde e deporte.

CE4
Mostrar as actitudes vinculadas cos hábitos de excelencia, compromiso ético e calidade no exercicio investigador no no ámbito da actividade física, saúde e deporte.

CE5
Coñecer e dominar os procedementos e ferramentas de procura de información, tanto en fontes primarias como secundarias nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte.

CE6
Ser capaz de analizar, organizar, seleccionar, clasificar e compilar a información recollida no no ámbito da actividade física, saúde e deporte.

CE7
Valorar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación nas Ciencias da Actividade Física, deporte e saúde.

CE8
Analizar de maneira crítica as opcións metodolóxicas que se presentan no ámbito da actividade física, saúde e deporte.

CE9
Ser capaz de deseñar e implementar un traballo de investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte.

CE10
Manexar paquetes informáticos para a introdución e análise dos datos recolleitos no ámbito da actividade física, saúde e deporte.

CE11
Ser capaz de seleccionar de forma correcta os modelos de análises de datos apropiados para os deseños de investigación máis utilizados no ámbito da actividade física, saúde e deporte.

CE12
Coñecer e utilizar de forma efectiva os procedementos necesarios para realizar a depuración inicial e a análise descritiva dos datos.

CE13
Executar as técnicas de análise estatística máis utilizadas na investigación do ámbito no ámbito da actividade física, saúde e deporte.

CE14
Planificar, redactar e expoñer verbalmente un traballo de investigación na área Ciencias da Actividade Física e o Deporte.

CE15
Redactar de forma precisa e cun uso apropiado da linguaxe científica unha memorias de investigación nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte.

CE16
Ser capaz de incorporar novas tecnoloxías e integrar coñecementos doutros ámbitos profesionais e científicos.

CE17
Ser capaz de participar en proxectos de investigación no ámbito da actividade física, saúde e deporte.

CE18
Desenvolver de maneira eficaz tarefas propias do deseño, implementación, análise e publicación de traballos relacionados co estudo do exercicio e a condición física nos ámbitos do rendemento e a saúde.

CE19
Desenvolver de maneira eficaz tarefas propias do deseño, implementación, análise e publicación de estudos realizados no ámbito da aprendizaxe e do control motor.

CE20
Desenvolver de maneira eficaz tarefas propias do deseño, implementación, análise e publicación de estudos realizados no ámbito da investigación en Educación Física, actividade física e deportes.

CE21
Desenvolver de maneira eficaz tarefas propias do deseño, implementación, análise e publicación de estudos realizados no ámbito da análise do rendemento nos deportes.

CE22
Desenvolver de maneira eficaz tarefas propias do deseño, implementación, análise e publicación de estudos realizados no ámbito das actividades acuáticas e do socorrismo.

CT1
Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para a resolución de problemas.

CT2
Comunicar eficazmente en ámbitos académicos e divulgativos ideas e conceptos vinculados co estudos da actividade física, a saúde e o deporte.

CT3
Ser capaz de promover en contextos académicos e profesionais accións destinadas ao avance tecnolóxico, social ou cultural, no ámbito das ciencias da actividade física, saúde e deporte.

CT4
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.