Comisión académica

  • Presidente: Prof. Dr. Vicente Romo Pérez
  • Secretaria: Prof. Drª. Mª Ángeles Fernández Villarino
  • Prof. Miguel González Valeiro
  • Prof. Roberto Jesús Barcala Furelos
  • Prof. Manuel A. Giráldez García
  • Prof. Eliseo Iglesias Soler

 

Coordinación académica

Son funcións da coordinación académica:

  • Supervisar a elaboración das guías docentes de cada un dos módulos formativos, elaboradas polos responsables das materias e revisadas polos coordinadores dos módulos, así como do seu correcto cumprimento ao longo do curso académico
  • Aprobar un informe anual no que se detalle cantas incidencias tiveron lugar durante a impartición do programa formativo
  • Elevar á Comisión Académica cantas propostas considere oportunas para o mellor funcionamento do plan formativo
  • Calesqueira outras que resulten da normativa vixente na Universidade de Vigo ou da regulación interna da Facultade de Dereito, como derivado inmediato dalguna das competencias que lle corresponden ao Centro

 

Coordinador

Vicente Romo Pérez

Secretaria

María de los Ángeles Fernández Villarino